kreta_feher_login.png

  TÁMOP 3.1.4/08/2

  Iskolánk a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázati konstrukcióban "Kompetencia alapú oktatás bevezetése, egyenlő hozzáférés és szakmai megújulás a herendi általános iskolában" című pályázata 24.997.643,- Ft támogatást nyert el a címben meghatározott szakmai fejlesztésre.
  A projekt időszak a 2009/2010-es tanévet foglalja magában teljes egészében.

  Előzmények
  Az utóbbi években elvégzett nemzetközi felmérések szerint (PISA fel-mérés) Magyarországon az általános iskola befejezéséig nem, vagy csak hiányosan… fejlődnek ki a tanulókban a továbbtanuláshoz, illetve különféle szakmák elsajátításához szükséges alapkompetenciák, mint például az olvasás-szövegértés, az érvelő-bizonyító és az elemző szövegalkotás, a gyakorlat közeli, életszerű helyzetekben alkalmazható matematikai eszköztudás, a mindennapi természetismeretet maga-sabb szinten újraformáló, alkalmazható természettudományos tudás.
  A ma jellemző frontális és zömmel lexikális ismeretközlő eljárásokat ezért fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedő, kompetenciaalapú nevelési, oktatási módszertannak. Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban kialakított alapképességek és készségek, valamint a kulcskompetenciák fejlesztése. Ennek ki kell terjednie az értő olvasás, a számolási és matematikai készségek területére, az idegen nyelv és a szociális kompetenciák fejlesztésére, valamint az életpálya építés iskolai fejlesztésének megteremtésére.

   

  A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mér-séklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
  A pályázat további célja, hogy a regionális operatív programok keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járul-janak hozzá az oktatás minőségének javulásához.
  Megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
  a) A kompetencia alapú oktatás implementációja (megvalósítása)

  • A NAT (Nemzeti Alaptanterv) szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

  • Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia stb.).

  • Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, digitális készségek fejlesztése.

  • A pedagógusok felkészítése fentiek intézményi implementációjára, megvalósítására, szaktanácsadói támogatás igénybevétele.

  • A kompetencia alapú oktatás eredményes bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges tanulói és tanári taneszközök beszerzése.

  b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása

  c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása

  A kompetencia a tudás, a képességek és az attitűd összességét jelenti az oktatásban. (attitűd: egyéni és társadalmi szükséglet)
  A pályázat megvalósítása

  Iskolánkban 10 pedagógus vállalta önként az új kihívásokat a tantes-tület támogatása mellett. Az alábbi táblázat tartalmazza a pályázatban résztvevő osztályokat, csoportokat, az őket oktató pedagógusokat és a fejleszteni kívánt kulcskompetencia területet.

  Ostály/csoport Pedagógus Kulcskompetencia terület
  2.a Papp Árminné matematika
  2.b Jank Gabriella szövegértés-szövegalkotás
  3. évfolyam napközi Béliné Glück Noémi szövegértés-szövegalkotás
  4.o. Sepsi Ferencné matematika
  4.o. Arnold Mária idegen nyelv
  5.a Schermann-né Csizmadia Márta szövegértés-szövegalkotás
  5.b Erős Éva szövegértés-szövegalkotás
  5.o. emelt matematika Bak Zsoltné (szakmai vezető) matematika
  6.o. sima matematika Orbán Noémi matematika
  7.o. sima matematika Kaphegyiné Szabó Mária matematika

   A fejlesztés célja, hogy szolgálja a szakmai megújulást, s olyan képességek és készségek fejlesztésére fordítson kiemelt figyelmet, amelyre tanítványainknak feltehetőleg az egész életen át szükségük lesz.

  A módszerről további információkat tudunk biztosítani a szeptemberben induló Szülői Klub rendezvényein.

  További információk: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
   

  szechenyi2020_logo.jpg
  uszt_logo.jpg
  umft_logo_feher.png

  Dokumentumaink

  Munkaköri pályázatok